Millora ambiental 2021

A eurocatalana volem destacar el nostre compromís amb la protecció ambiental i la millora continua del medi ambient.

En aquest sentit destaquem les següents millores que estem treballant al 2021:

Contribuir a la reducció de l’efecte hivernacle.

Des de l’any 2017 hem reduït les emissions de CO2 emesos per la flota de vehicles gràcies a la renovació dels vehicles que la formen per altres més eficients entre els que destaquen dos vehicles ECO propulsats per GLP incorporats al 2019, que a l’any 2021 van funcionar en un règim superior al 65% de consum de gas sobre el consum de benzina, el més alt des que es van incorporar. Per al 2022 està prevista la incorporació de 2 vehicles elèctrics zero emissions amb els que s’espera reduir un 7% addicional aquestes emissions.

Hem de tenir en compte que les emissions durant el 2021 són superiors en comparació amb el 2020, ja que, aquest últim va ser un any amb un volum de feina molt per sota del valor habitual degut al COVID19. Per això, com ha valor de referència òptim, fem servir el 2019. Com podem veure a nivell de consum de combustible tan sols ha incrementat un 0,62%, però en canvi en termes de flota de vehicles, aquesta es major, per tant l’increment és ínfim.   

 L’any 2021 hem reduït el consum d’electricitat a les oficines en 905 kW/h el que ha representat una reducció del consum anual respecte a l’any 2020 d’un 3,70%, tot i l’efecte del confinament causat per la pandèmia de COVID-19 que va provocar que l’oficina estigués tancada durant més d’un mes i mig i tenir personal teletreballant durant un període més gran. Ho hem aconseguit gràcies a la reforma de les oficines que han millorat la distribució dels espais i la seva climatització, i amb l’ajuda d’una il·luminació i climatització més eficient, juntament amb un ús d’energia més ètic ha suposat que les emissions d’efecte hivernacle es redueixin en un total de 106,04 Kg de CO2. 

Això ha implicat una millora important respecte a les emissions de l’any 2021. Pretenem seguint en aquesta línia per tal de que eurocatalana continuï amb el seu compromís amb el medi ambient.  

Des de l’any 2017 el consum d’electricitat s’ha reduït en un 31% i les emissions de CO2 pel consum d’electricitat s’ha reduït un 34%, degut a com hem comentat abans, la implantació progressiva d’enllumenat LED juntament amb la millora de les màquines de climatització, la redistribució dels espais de l’oficina a més de les bones pràctiques ambientals que es duen a terme pels treballadors d’eurocatalana. 

Per últim, destacar que des de l’any 2020 tota l’energia consumida a les oficines d’eurocatalana prové de fonts d’energia renovables.

Contribuir a la sostenibilitat

Des d’eurocatalana, contribuïm a la sostenibilitat a partir de la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient a les obres d’una manera habitual, sempre que sigui viable. Durant el 2021 destaquem les següents actuacions: 

  • Utilització de fusta amb certificat FSC   
  • Utilització de productes amb distintiu ambiental
    • Instal·lació de paviment de linòleum amb etiqueta Der Blauer Engel 
    • Utilització de dissolvents amb etiqueta ecològica.  
  • Valorització de residus d’asfalt: a totes les obres on s’ha hagut d’enderrocar paviment asfàltic s’ha fresat el paviment, minimitzant el soroll causat a l’entorn per la maquinària d’enderroc, i valoritzant el residu resultant.
  • Reaprofitament de materials: a l’obra de construcció d’un nou vial d’accés a l’Hospital de Sant Pau des del carrer Sant Quintí, s’ha conservat el paviment existent de formigó com a base del nou paviment de pedra, reduint el volum de residus d’enderroc, i les molèsties causades pel soroll generat per la maquinària d’enderroc en un entorn sensible com és el de l’hospital, amb un edifici docent de la universitat i el Servei d’Estabulari. 
  • Ús de paper: L’aplicació de les bones pràctiques ambientals juntament amb els processos de digitalització de la documentació i les signatures electròniques han implicat un a reducció del consum de paper en un 18% des de l’any 2018. 

Hem de tenir en compte que habitualment el grau d’influència sobre els productes a fer servir en el procés constructiu sovint és baix, ja que estan definits al projecte i requereixen d’autorització per la seva substitució. 

A la vegada, eurocatalana està compromesa amb l’entorn social. Per això col·labora amb empreses que afavoreixen la inserció de persones amb risc d’exclusió, així com amb entitats que fomenten a través de l’esport la igualtat.

Facilitar la construcció i el manteniment dels edificis i allargar-ne la seva vida útil

Al 2021 s’ha continuat consolidat la nostra activitat de rehabilitació per ajudar a mantenir els edificis i així allargar-ne la seva vida útil.

La rehabilitació implica aplicar tècniques tradicionals de la construcció, sovint vinculat amb especialitats difícils de trobar. Aconseguim allargar la vida útil dels edificis al aplicar les tècniques amb les que es va construir inicialment.

 

Amb totes aquestes accions volem fer una petita aportació a la conservació del medi ambient i fer el que estigui a les nostres mans per crear un negoci més sostenible.