Obres
VIAL DE CONNEXIÓ COMPLEX HOSPITALARI DE GRANOLLERS
Tancar
Construcció del nou vial de connexió amb el nou Complex Hospitalari al sector W del Pla General de Granollers. Fase 1.
Localització:
Granollers
Client:
Ajuntament de Granollers
Direcció d'obra:
Josep Serra i Vicente - TPF Getinsa Euroestudios
Autor del projecte:
Josep Serra i Vicente - TPF Getinsa Euroestudios
Coordinador de Seguretat i Salut:
Josep Garcia Puche - TPF Getinsa Euroestudios
Data finalització:
Abril 2023