Sobre nosaltres
Presentació

Des que eurocatalana va iniciar la seva activitat, fa 19 anys, hem mantingut un creixement constant, basat en la qualitat dels serveis que oferim als nostres clients.

Especialitzats en construcció d’obra civil, edificació, rehabilitació i restauració del patrimoni historicoartístic, el gran nombre d’obres que hem executat són bona mostra de la feina ben feta i la millor garantia que podem oferir.

La nostra àmplia cartera de clients, tant organismes públics (Ajuntaments, Generalitat, òrgans supramunicipals, empreses municipals, etc.) com privats, avalen la nostra trajectòria professional.

La nostra solidesa i experiència ens situen actualment com una empresa de referència dins del sector de la construcció i la rehabilitació.

Gestió integrada

eurocatalana té implantat un sistema de gestió integrat, certificat per AENOR, i basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i l’estàndard IQNET SR10.

Aquest sistema, basat en un procés de millora contínua, busca aconseguir l’excel·lència en totes les activitats portades a terme per l’empresa, amb l’objectiu d’obtenir el màxim grau de qualitat a les nostres obres.

Qualitat
Medi ambient
Seguretat i Salut al treball
Responsabilitat social
Qualitat

La plena satisfacció dels clients amb les obres executades i els serveis que oferim és una de les prioritats d’eurocatalana. És per això que hem implantat el nostre sistema de gestió de la qualitat sobre els següents principis bàsics:

 • Estendre el nostre compromís amb la qualitat al nostre personal i a les empreses subcontractades.
 • Seguir i avaluar la satisfacció dels clients, com a principi de la millora contínua i indicador de l’eficàcia del nostre sistema.
 • Portar a terme un exhaustiu control de la documentació generada durant tot el procés de l’obra.
 • Establir accions formatives pel nostre personal.
Medi ambient

El respecte per l’entorn i el medi ambient és un dels valors principals d’eurocatalana. El sistema de gestió ambiental que hem implantat analitza els possibles impactes ambientals a les obres, tant pel que fa al projecte, com a l’execució de l’obra, i planifica la minimització d’aquests impactes segons els següents principis:

 • Organitzar i optimitzar els consums d’aigua, energia i materials.
 • Reduir, reciclar i recuperar els residus produïts, separant-los entre valoritzables i no valoritzables.
 • Aplicar a les obres productes reciclats o marginals, amb la finalitat de reduir-ne l’impacte ambiental.
 • Utilitzar maquinària, materials i processos que redueixin la contaminació.
 • Comunicar i implicar al personal de l’empresa i a les empreses subcontractades en la forma de desenvolupar i aplicar el sistema de gestió mediambiental implantat.
 • Donar compliment a la legislació i normativa de medi ambient.
En el nostre afany de millora contínua, portem a terme diverses millores ambientals per crear un negoci i un món més sostenible.
Seguretat i Salut al treball

La prevenció dels riscos laborals i la seguretat dels treballadors de l’empresa i de les subcontractes és un dels majors compromisos d’eurocatalana. Es per això que hem implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut basat en:

 • Planificar per a identificar, evaluar i controlar els riscos laborals.
 • Desenvolupar activitats formatives i de consulta als treballadors, potenciant la comunicació i el treball en equip.
 • Preparar i donar resposta davant d’emergències que es puguin produir.
 • Donar compliment a la legislació i normativa en prevenció de riscos laborals.

AENOR ha certificat el nostre Sistema de Gestió sobre la norma ISO 45001:2018, sent una de les primeres empreses en obtenir la certificació d’aquesta norma.

Responsabilitat social

A eurocatalana plantegem la relació de les activitats que desenvolupem amb els diferents grups d’interès (clientes, administraciones públicas, proveedores, trabajador, colaboradores, entorno social y ambiental…) i la societat en general, sobre la base d’un comportament transparent i ètic, d’acord amb el nostre codi de conducta, que es basa en:

 • Contribuir al desenvolupament sostenible i incloure la salut i el benestar de la societat.
 • Tenir en consideració les expectatives dels grups d’interès.
 • Donar compliment a la legislació aplicable.

Conscients de l’impacte de la nostra activitat sobre l’entorn i la societat en general, a cada obra analitzem i avaluem els aspectes que resulten significatius per l’entorn, per tal d’establir les mesures correctores per tal de minimitzar-los.

Disposem d’un Canal de Denúncies, certificat per una tercera part, a on els grups d’interès relacionats amb l’empresa (clientes, administraciones públicas, proveedores, trabajador, colaboradores, entorno social y ambiental…) poden denunciar incompliments del Codi de Conducta o del marc normatiu que ens aplica. Totes les denúncies es tractaran amb total confidencialitat i seran analitzades pel Comitè d’Ètica.

El nostre Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa ha rebut la certificació d’AENOR segons l’estàndard IQNet SR10, sent la primera empresa constructora de Catalunya en obtenir la certificació.

Documentació
Patrocinis i Col·laboracions

A eurocatalana, dins del nostre compromís amb la societat, promovem i patrocinem diferents actes i activitats i col·laborem amb diferents entitats socials.

Consulta els patrocinis i col·laboracions en diferents accions socials, de foment de l’esport i difusió de la cultura que hem portat a terme.

Equip

eurocatalana disposa d’un equip professional amb demostrada experiència, integrat per diferents perfils, capaços d’afrontar amb èxit el procés de construcció:

 • Administratius.
 • Tècnics de contractació.
 • Caps d’obra.
 • Encarregats.
 • Capatassos i personal d’obra.
 • Tècnics d’oficina tècnica.
 • Topògraf.
 • Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals.

Treballa amb nosaltres

Si estàs interessat en formar part de l’equip d’eurocatalana pots enviar-nos el teu CV des del següent formulari o a través del correu electrònic treball@eurocatalana.cat .