Activitats i Serveis
eurocatalana desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits: Obra Civil, Edificació, Rehabilitació i Restauració del Patrimoni Historicoartístic.
Obra civil
Edificació
Rehabilitació
Restauració del Patrimoni Historicoartístic
Obra civil

– Urbanitzacions de nova planta.

– Reordenació de zones urbanes consolidades.

– Conservació i manteniment de la via pública: reparació de flonjalls, reforç de ferms, elements de seguretat i senyalització, etc.

– Arranjament de camins i pistes forestals, parcs i jardins , places, zones d’oci, passeres i passos inferiors sota camins, vials i carreteres, aparcaments en superfície, etc.

– Xarxes de serveis: aigua potable, bombaments, contra incendis, reg per aspersió, difusió i degoteig, baixa i mitja tensió, centres de transformació, enllumenat públic, telecomunicacions i gas.

– Reparació i manteniment de xarxes de clavegueram i sanejament.

– Estacions de bombeig.

– Endegament de rieres i torrents.

– Obres de defensa del litoral.

– Instal·lacions portuàries.

– Obres de millora paisatgística.

– Treballs forestals.

– Instal·lació de pantalles acústiques.

– Recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.

– Reciclatge de runes.

Reurbanització de l'avinguda dels Alps i actualització del parc de Rosa Sensat.
Obra civil
Reurbanització dels passatges Foret, Auger i Jubany, entre la Rambla de Prim i el carrer Maresme, al Districte de Sant Martí.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja i conservació i restauració del conjunt de mosaics obra de Joan Josep Tharrats i de l’escultura ”La Papallona” obra de Francesc Fornells-Pla.

Fotografies Joan Guillamat.
Obra civil
Obres d'arranjament de l'avinguda Josep Tarradellas entre plaça Francesc Macià i avinguda de Sarrià.
Obra civil
Edificació

– Construcció d’edificacions  industrials i terciàries.

– Construcció d’instal·lacions esportives, socioculturals, educatives i de serveis, etc.

– Construcció d’aparcaments i manteniment.

– Construcció i adequació d’oficines.

Nau industrial aïllada al polígon industrial el Pla.
Edificació
Construcció d’una nau logística amb oficines i magatzem.
Edificació
Obres d'adequació de noves oficines a l'edifici "El Born Centre Cultural (EBCC)"
Edificació
Construcció d'un edifici comercial industrial amb 5 locals i urbanització de la parcel·la.
Edificació
Rehabilitació

– Rehabilitació i restauració integral d’edificis.

– Rehabilitació i restauració de façanes, patis i envolvent d’edificis.

– Rehabilitació de cobertes.

– Aplicació de sistemes de millora de l’aïllament tèrmic.

– Reforços estructurals.

– Rehabilitació i restauració d’espais comuns d’edificis.

– Rehabilitació i posada al dia d’instal·lacions.

– Rehabilitació i restauració interior d’habitatges.

– Remuntes.

– Manteniment d’edificis.

Reforma interior d’habitatge

Implantació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior a les façanes del CEIP Pins del Vallès.
Rehabilitació
Rehabilitació de façana i reparació d'elements deficients d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer València 156-158.
Rehabilitació
Reforma interior d’edifici entre mitgeres per ús com a habitatge unifamiliar i local comercial.

Rehabilitació
Obres de reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge.
Rehabilitació
Restauració del Patrimoni Historicoartístic

– Restauració i rehabilitació integral d’edificis catalogats.

– Manteniment d’edificis i bens immobles historicoartístics.

– Restauració de vitralls.

– Restauració de trencadissos.

– Restauració d’escultures.

– Restauració de pintures.

– Restauració de restes arqueològiques.

Rehabilitació de la cúpula, els pòrtics est i oest i altres elements ornamentals de la capella del cementiri.
Patrimoni Historicoartístic
Obres de restauració de la façana de la Torre del Rellotge de la seu del Districte de Sants - Montjuïc.
Patrimoni Historicoartístic
Obres de reforma del Criptopòrtic de la Casa Romana i de la Ciutat Romana d’Empúries-L’Escala.
Patrimoni Historicoartístic
Obres de restauració de l’enteixinat dels sostres dels claustres de Lletres i Ciències, i del passadís de connexió de la planta baixa, a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Patrimoni Historicoartístic