Actualitat
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AMB SATE
millora eficiència energètica

Eurocatalana executa les obres per la millora de l’eficiència energètica del CEIP Pins del Vallès de Sant Cugat del Vallès mitjançant la implementació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior de les façanes (SATE).

L’actuació preveu la millora de l’aïllament tèrmic existent sobre 4.350 m2 de superfície de façanes del centre. S’emmarca dins del projecte europeu NewTREND, en el que es treballa per millorar l’eficiència energètica d’edificis existents, sent el conjunt del CEIP Pins del Vallès un dels escollits com a pilot.

El SATE és un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior, consistent en un panell aïllant prefabricat, adherit al mur, la fixació habitual és amb adhesiu i fixació mecànica. L’aïllant es protegeix amb un revestiment constituït per una o diverses capes de morters, una de les quals porta una malla com a reforç i s’aplica directament sobre el panell aïllant, sense intersticis d’aire o capa discontínua.

Amb la utilització dels ETICS com a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior, es millora considerablement la inèrcia tèrmica dels tancaments, estabilitzant les temperatures interiors i evitant oscil·lacions tèrmiques. Aquests sistemes contribueixen a disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, principalment de CO2, de manera que ajuden a la protecció del medi ambient.

En dotar l’edifici d’una major inèrcia tèrmica es redueix entre un 20% i un 70% la necessitat d’utilitzar calefacció i refrigeració, el que suposa en termes de sostenibilitat una important aportació a la disminució de les emissions de gasos contaminants.