Obres
ESTABILITZACIÓ, EXCAVACIÓ I CONTENCIÓ DEL TERRENY AL CEMENTIRI DE SANTS
Tancar
Establització, excavació amb contenció lateral del terreny i terraplenat del Departament 2 del Cementiri de Sants.
Localització:
Barcelona
Client:
Cementiris de Barcelona
Direcció d'obra:
Javier Gete-Alonso - SEGOS Management
Autor del projecte:
Javier Gete-Alonso - SEGOS Management
Data finalització:
Octubre 2020