Obres
Rehabilitació blocs de nínxols Agrupació 14 Cementiri de Montjuïc
Tancar
Rehabilitació de diferents blocs de nínxols a l'agrupació 14 del Cementiri de Montjuïc (Fase 5)
Localització:
Barcelona
Client:
Cementiris de Barcelona S.A.
Direcció d'obra:
José Luís Loeda Rivas - Arquitecte
Autor del projecte:
Luís Fernández Garcia-Escudero - GAM Consulting General d'Edificació
Coordinador de Seguretat i Salut:
Darío Salvador - Enginyeria Classe A, S.L.P.
Data finalització:
Març 2022