Obres
REHABILITACIÓ CASA JAQUÉS
Tancar
Rehabilitació de la Casa Jaqués, al Districte de Gràcia
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona de Serveis Municipals - BSM
Direcció d'obra:
Albert Lacasa - Q estudi
Autor del projecte:
Jorge Antonio González - Q estudi
Coordinador de Seguretat i Salut:
Lídia Carmona - Q estudi