Obres
REHABILITACIÓ DE NÍNXOLS CEMENTIRI DE MONTJUÏC | FASE 2
Tancar
Rehabilitació de diferents blocs de nínxols a l'agrupació 14 del Cementiri de Montjuïc (Fase 2)
Localització:
Barcelona
Client:
Cementiris de Barcelona
Direcció d'obra:
Rafael Tejada - Dopec
Autor del projecte:
Rafael Tejada - Dopec
Coordinador de Seguretat i Salut:
Red Civil - Cristian Pérez - Dopec