Obres
RESTAURACIÓ FAÇANES EXTERIORS IES VERDAGUER
Tancar
Restauració de les façanes exteriors de l'IES Verdaguer.
Localització:
Barcelona
Client:
Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal de Paisatge Urbà
Direcció d'obra:
Jordi Planelles | Mariona Genís - Arquitectura Genís Planelles
Autor del projecte:
Jordi Planelles | Mariona Genís - Arquitectura Genís Planelles
Coordinador de Seguretat i Salut:
Carme Grau | Víctor Font - FONTGRAUTècnics S.L.P.
Data finalització:
Juny 2023