Obres
RESTAURACIÓ TORRE GABRIEL FOLCHER
Tancar
Restauració de la Torre Gabriel Folcher.
Localització:
Castelldefels
Client:
Ajuntament de Castelldefels
Direcció d'obra:
Jordi Planelles Salvans - Arquitectura Genís Planelles
Autor del projecte:
Jordi Planelles Salvans - Arquitectura Genís Planelles
Data finalització:
Desembre 2019