Obres
Urbanització Sector Lemonnier, Sant Andreu de Llavaneres
Tancar
Urbanització del Sector Lemonnier
Localització:
Sant Andreu de Llavaneres
Client:
Junta de Compensació del Sector Lemonnier de Sant Andreu de Llavaneres
Direcció d'obra:
Joaquim Font - BERRYSAR S.L.
Autor del projecte:
Josep Pinós - BERRYSAR S.L.
Coordinador de Seguretat i Salut:
Sònia Pastor - SPENGINEERING