Obres
URBANITZACIÓ C. CORDELLES
Tancar
Urbanització del carrer Cordelles entre el carrer Sant Adrià i Torrent de l'Estadella, al Districte de Sant Andreu

Localització:
Barcelona
Client:
Institut Municipal d'Urbanisme
Direcció d'obra:
Sonia Roig - CTP1999 S.L.
Autor del projecte:
Pere Hernández - CTP1999 S.L.
Coordinador de Seguretat i Salut:
Mónica Gutiérrez - CTP1999 S.L.
Data finalització:
Desembre 2023