Obres
URBANITZACIÓ C. TORNÉ
Tancar
Urbanització del carrer Torné, al Districte de Sant Andreu.
Localització:
Barcelona
Client:
Institut Municipal d'Urbanisme
Direcció d'obra:
Albert Suero - SGS Tecnos
Autora del projecte:
Ruth Rodericks - Circular
Coordinador de Seguretat i Salut:
Victor Adrián Parrales - SGS Tecnos
Data finalització:
Desembre 2023