Informació a clients
Informació del sistema de gestió

Documents dels Sistema de Gestió Integrat d’eurocatalana per a coneixement dels seus clients:

GESTIÓ RESPONSABLE

eurocatalana plantegem la relació de les activitats que desenvolupem amb els diferents grups d’interès (clients, administracions públiques, proveïdors, treballadors, col·laboradors, entorn social i ambiental…) i la societat en general, sobre la base d’un comportament transparent i ètic, d’acord amb el nostre Codi de Conducta.

Posem a la disposició dels nostres clients un Canal Ètic a través del qual poden comunicar incompliments del Codi de Conducta o del marc normatiu que ens aplica. Totes les denúncies es tractaran amb total confidencialitat i seran analitzades pel nostre Comitè d’Ètica.

OBJECTIUS DE MILLORA EN RESPONSABILITAT SOCIAL QUE AFECTEN ALS GRUPS D'INTERÈS DE L'ORGANITZACIÓ

Des d’eurocatalana ens sumem i enfoquem la nostra Responsabilitat Social Corporativa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, una iniciativa promoguda per l’ONU que busca la col·laboració entre governs, sector privat i societat civil per aconseguir objectius globals.

Per a l’any 2023 a eurocatalana hem establert com a objectiu en matèria de Responsabilitat Social Corporativa la reducció dels riscos operatius i penals perque la nostra activitat es desenvolupi d’acord amb l’ètica, la normativa vigent, les recomanacions de les millors pràctiques i les polítiques i procediments interns. (ODS16)

ACOMPLIMENT AMBIENTAL

El respecte per l’entorn i el medi ambient és un dels valors principals d’eurocatalana. El sistema de gestió ambiental que hem implantat analitza els possibles impactes ambientals de la nostra activitat i planifica la seva minimització.

Podeu consultar aquí les diferents accions que estem portant a terme per la millora del medi ambient en la nostra activitat.