Informació a proveïdors
Informació del sistema de gestió

Documents dels Sistema de Gestió Integrats que afecten a proveïdors, subcontractistes i col·laboradors d’eurocatalana:

HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS

eurocatalana disposa d’un sistema d’avaluació contínua dels proveïdors de l’empresa. Els nous proveïdors s’avaluaran a partir de l’anàlisi de la puntuació del Formulari d’Avaluació de Proveïdors (enviat per correu electrònic), el compromís de compliment del Codi de Conducta i la correcta gestió de les 5 primeres compres. Durant aquest període els proveïdors es trobaran en procés d’homologació.

Els criteris per l’homologació es basen en:

 • Disposar d’un Certificat de Gestió de Qualitat.
 • Disposar d’un Certificat de Gestió Ambiental.
 • Disposar d’una Pla de Mobilitat o aplicar criteris sostenibles en la mobilitat.
 • Disposar d’un Certificat de Gestió de Seguretat i Salut al treball.
 • Disposar i aplicar un Codi Ètic o de Conducta.
 • Emprar treballadors en situació de risc d’exclusió social.
 • Practicar polítiques d’igualtat de gènere.

Els incompliments o desviacions, són registrades com a incidència o No Conformitat, seran tingudes en compte a l’avaluació anual de proveïdors, independent de les accions derivades a cada una d’elles. Periòdicament s’analitzaran les No Conformitats de cada proveïdor, procedint a la deshomologació dels que presentin més d’una per cada 20 compres i els que no actualitzin la documentació requerida. La detecció d’una No Conformitat vinculada amb la seguretat i salut laboral pot implicar l’expulsió immediata de l’obra i la deshomologació.

Els proveïdors que no hagin tingut compres en el període d’un any tornaran a inicial el procés d’homologació.

GESTIÓ RESPONSABLE

eurocatalana plantegem la relació de les activitats que desenvolupem amb els diferents grups d’interès (clients, administracions públiques, proveïdors, treballadors, col·laboradors, entorn social i ambiental…) i la societat en general, sobre la base d’un comportament transparent i ètic, d’acord amb el nostre Codi de Conducta.

Posem a la disposició dels nostres proveïdors un Canal Ètic a través del qual poden denunciar incompliments del Codi de Conducta o del marc normatiu que ens aplica. Totes les denúncies es tractaran amb total confidencialitat i seran analitzades pel nostre Comitè d’Ètica.

OBJECTIUS DE MILLORA EN RESPONSABILITAT SOCIAL QUE AFECTEN ALS GRUPS D'INTERÈS DE L'ORGANITZACIÓ

Des d’eurocatalana ens sumem i enfoquem la nostra Responsabilitat Social Corporativa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, una iniciativa promoguda per l’ONU que busca la col·laboració entre governs, sector privat i societat civil per aconseguir objectius globals.

Per a l’any 2023 a eurocatalana hem establert com a objectiu en matèria de Responsabilitat Social Corporativa la reducció dels riscos operatius i penals perque la nostra activitat es desenvolupi d’acord amb l’ètica, la normativa vigent, les recomanacions de les millors pràctiques i les polítiques i procediments interns. (ODS16)

ACOMPLIMENT AMBIENTAL

El respecte per l’entorn i el medi ambient és un dels valors principals d’eurocatalana. El sistema de gestió ambiental que hem implantat analitza els possibles impactes ambientals de la nostra activitat i planifica la seva minimització.

Podeu consultar aquí les diferents accions que estem portant a terme per la millora del medi ambient en la nostra activitat.

CONTROL D'ACCESOS A OBRA DE SUBCONTRACTISTES

Des de l’1 d’octubre de 2019, tots els adjudicataris de nous contractes d’execució d’obra d’eurocatalana, hauran de gestionar tota la seva documentació i la de les seves subcontractes, mitjançant el portal Nalanda Global – Obralia. Això simplificarà tant el seu procés d’aportació de documentació com el nostre de verificació, en ser necessari lliurar la documentació una sola vegada i ser vàlida per a totes les obres.

Per a això, si la seva empresa no té contractats els serveis de Nalanda Global – Obralia, ha de CONTACTAR AMB OBRALIA amb el Sr. Cristian Laguna, a través del telèfon 607352877 o del correu electrònic claguna@nalandaglobal.com i donar-se d’ALTA AL SERVEI GESTIONA, perquè puguin carregar la seva documentació (d’empresa, treballadors i maquinària) en aquest portal.

Per la seva banda, un cop la seva documentació estigui carregada i verificada al portal Obralia, podrà obtenir el certificat gestion@, que resumeix en un sol paper a la correcta situació administrativa de la seva empresa.

Aquest serà necessari per a la signatura del contracte, l’entrada en obra del seu personal i el cobrament de factures.

A continuació li enumerem alguns dels avantatges que li aporta el servei Gestiona de Nalanda Global – Obralia:

 • Presentant una única vegada la teva documentació a Obralia, tots els seus clients podran descarregar-la estalviant a ambdues parts temps, fotocòpies, emails i problemes.
 • Podrà utilitzar gestion@ amb tots els seus clients ja que pot enviar-li un enllaç a tota la seva documentació.
 • Certificat Gestion@, com a solució a la pèrdua de documentació en obres. Menor risc de pèrdua de documentació i major agilitat per a l’aprovació de factures i per l’entrada dels teus treballadors a les obres.
 • Documentació en línia i actualitzada en tot moment. Una sola aportació centralitzada de documentació, en comptes d’una aportació per cada obra.